Veel gestelde vragen

Wie kan eigenrisicodrager worden voor de WGA ?
Iedere werkgever, groot en klein, kan eigen risicodrager worden voor de WGA. De beperkingen die golden voor het eigenrisicodragen WAO zijn vervallen.

Waarom zou een werkgever eigen risicodrager moeten worden?
Achtereenvolgende kabinetten hebben inmiddels de Ziektewet, de WAZ (zelfstandigen) en de Ziekenfondswet geprivatiseerd. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten. Nu is de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers aan de beurt. De SER heeft zich al uitgesproken voor een volledig
private uitvoering van de WGA, de regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Omdat de WGA eigenlijk een samenvoeging is van WAO en WW-aanspraken, wordt hiermee in feite tevens een begin gemaakt met de privatisering van de WW. Privaat verzekeren betekent dat de werkgever bij de uitvoering ondersteund zal worden door de verzekeraar. Beide hebben immers baat bij zo laag mogelijke kosten.

Om welk risico gaat het eigenlijk?
De termijn van het eigenrisicodragen bedraagt bij de WGA tien jaar (voor werkgevers die op of na 1 januari 2007 eigenrisicodrager worden). Het 10-jaarsrisico in de WGA lijkt op het eerst gezicht een veel groter risico dan de 4-jaarstermijn bij het eigenrisicodragen WAO. Bij de WGA gaat het echter alléén om werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan wel slechts tijdelijk volledig arbeidsongeschikt zijn. Werknemers die volledig én duurzaam arbeidsongeschikt zijn, komen immers voor rekening van de IVA. Werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn hebben geen recht op een WGA¬uitkering.

Waaruit bestaat het WGA-risico?
Het eigen risico heeft betrekking op de (tijdelijke) loon¬gerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering alsmede op de vervolguitkering. Het grootste deel van de loonaanvullings¬uitkering (voor zover de uitkering meer bedraagt dan de vervolguitkering) valt echter niet onder het eigen risico enwordt gefinancierd uit de basispremie WAO/WIA. Een eigenrisicodrager is verantwoordelijk voor het zogenaamde inloop-en uitlooprisico.

Wie betaalt de uitkering aan de werknemer?
De betaling van de WGA-uitkering geschiedt in principe door het UWV. Deze declareert de aan de eigenrisicodragers toe te rekenen lasten bij hen. Eigenrisicodragers kunnen er ook voor kiezen om zelf de WGA-uitkering uit te betalen. In dat geval kunnen zij de niet onder het eigenrisicodragen vallende kosten declareren bij het UWV. Dit vereist wel de nodige kennis.

Wie is verantwoordelijk voor de reintegratie?
Werkgevers die eigenrisicodrager worden of daarvoor een private verzekering sluiten, blijven verantwoordelijk voor de re-integratie van hun (ex-)werknemers die een WGA-uitkering ontvangen. Daarom moeten eigenrisicodragers een reintegratiedossier bijhouden en een 42e weeks-ziekmelding doen bij het UWV.

Wie beslist over het recht op uitkering?
Het UWV blijft in alle gevallen, ook bij eigenrisicodragen, verantwoordelijk voor de uitvoering van de poortwachtertoets, de (her-)keuringen, de claimbeoordeling, de dagloon¬vaststelling en het opleggen van bepaalde sancties.

Kan een werkgever ook eigenrisicodrager worden voor de IVA?
Eigenrisicodragen voor de IVA is niet mogelijk.

Wat kost eigenrisicodragen WGA?
Private verzekeraars die deze markt willen bedienen, zullen op zijn minst vergelijkbare en liefst lagere premies moeten vragen dan de gedifferentieerde premie van het UWV. Bij Fortis ASR is dat het geval. De werkgever zal uiteindelijk de vruchten plukken van de concurrentie tussen UWV en verzekeraars en tussen verzekeraars onderling.

Wat zijn de vooruitzichten?
De WGA en de WW worden steeds meer op elkaar afgestemd. In de plannen van de Commissie Bakker wordt al gesproken over gedeeltelijke privatisering van de WW. In het regeerakkoord staat dat dit kabinet de WGA volledig privaat wil laten uitvoeren. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat het WGA-risico volledig voor rekening van werkgevers wordt gebracht. Ook is het niet uitgesloten dat de WGA en de WW zullen worden samengevoegd tot één werkverzekering.

Tenslotte
Hoewel de kans op een WGA-geval voor met name de kleinere MKB-bedrijven gering is, moeten de financiële risico’s ook niet onderschat worden. Het gaat immers over tien jaar uitkering. Om die reden is met name voor MKB-bedrijven die eigenrisicodrager willen worden een adequate private verzekering absoluut gewenst. Voor een relatief geringe premie (concurren-tie met UWV!) kan de werkgever het hele financiële risico onderbrengen bij een verzekeraar. Deze zal vervolgens de werkgever uit het oogpunt van claimbeheersing ondersteunen bij een zich voordoend WGA-geval. De vraag is dus eigenlijk niet of een werkgever eigenrisicodrager zou moeten worden, maar of hij het reeds bestaande eigen risico (twee jaar loondoorbetaling bij ziekte) wil uitbreiden met nog eens tien jaar WGA-risico (ondersteund door verzekeraars).