Level Playing Field

Rentehobbel
Verzekeraars hebben de voorgaande jaren bij de politiek in Den Haag aangedrongen op een gelijkwaardig speelveld. Uiteraard willen verzekeraars graag de concurrentie aan met het UWV, maar dan wel volgens dezelfde spelregels. Inmiddels is een belangrijk twistpunt opgelost. De zogenaamde ‘rente¬hobbel’, het verschil tussen de private en publieke premie, is grotendeels opgelost nu werkgevers in het publieke bestel (verzekerd via UWV) een opslag op de WGA-premie betalen van 0,15% (2009). Deze rentehobbel is slechts tijdelijk en houdt verband met het feit dat verzekeraars geld moeten
reserveren voor toekomstige uitkeringslasten. Het UWV hoeft dat niet, want die werkt met een omslagstelsel.

Inlooprisico en uitlooprisico
De in het hoofdstuk ‘Inlooprisico en uitlooprisico’ genoemde risico’s vallen niet op te lossen zolang een publieke en private verzekering naast elkaar bestaan. De overheid wil de markt kennelijk niet in één keer openstellen vanwege de mogelijke financiële risico’s die daaraan kunnen kleven. Dat neemt echter niet weg dat sociale partners, werkgevers en werknemers, nog steeds overtuigd voorstander zijn van een volledig private uitvoering van de WGA-regeling. De WGA wordt in de loop van 2009 geëvalueerd. Dit kan betekenen dat de WGA in de nabije toekomst alsnog volledig privaat zal worden uitgevoerd, hetzij langs de weg van de geleidelijkheid, hetzij ineens.

Loondoorbetalingsperiode
Verder zijn er nog enkele minder relevante zaken die aandacht behoeven van de politiek. Verzekeraars zullen zich inspannen om die alsnog goed geregeld te krijgen. Een voorbeeld daarvan is de omstandigheid dat de eigenrisicodrager tijdens de loondoorbetalingsperiode (zonodig) allerlei sancties richting de werknemer kan treffen op grond van het Burgerlijk Wetboek (private rechtsgang) terwijl een eigenrisicodrager in het kader van de WGA bij een weigerachtige werknemer opeens als bestuursorgaan een bezwaar-en beroepsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht (publieke rechtsgang) zou moeten inrichten. Het inrichten van een dergelijke procedure hoeft overigens pas feitelijk plaats te vinden zodra zich een situatie voordoet waarin de werkgever een sanctie wil toe¬passen op de werknemer, maar dit staat volledig haaks op het dragen van het eigen financiële risico, waarbij een private rechtsgang veel beter past.