Eigenrisicodrager worden

Planning
Tweemaal per jaar, per 1 januari en per 1 juli, kunnen werk¬gevers eigenrisicodrager worden. Aanvragen moeten uiterlijk dertien weken voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst, onder gelijktijdige overlegging van een bankgarantie of verzekeringsverklaring. Aan deze voorwaarde wordt voldaan als de eigenrisicodrager een verzekeringsverklaring overlegt die alle (onder het eigen risico vallende) WGA-uitkeringslasten dekt.

Cruciale data
Voor 1 april of 1 oktober moet de aanvraag eigenrisicodragerschap zijn ingediend bij de Belastingdienst.
Daarnaast geldt voor eigenrisicodragers WGA het volgende:

  • De eigenrisicodrager draagt zelf de WGA-lasten van arbeidsongeschiktheidssituaties die zijn ontstaan voor de dag waarop het eigenrisicodragen ingaat (het zogenaamde inlooprisico). Dit risico kan voor de verzekeraar aanleiding zijn om (naast de reguliere verzekeringspremie) een extra koopsom te vragen voor dit extra risico.
  • De eigenrisicodrager is geen gedifferentieerde WGA-premie verschuldigd.
  • De eigenrisicodrager is verplicht tot het houden van aantekening van het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de werknemer (het zogenaamde re-integratiedossier