De toekomst van de WGA

Het wordt snel minder met het eens zo onvolprezen stelsel van de Nederlandse sociale zekerheid. Met de invoering van de WIA heeft de overheid haar verantwoordelijkheid voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn of anderszins geen arbeid meer kunnen verrichten, vertaald in een regeling die uitsluitend toegankelijk is voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (de IVA).

Het zit er dan ook dik in dat deze regeling in publieke handen zal blijven, zonder premiedifferentiatie of eigenrisicodragen. Voor alle werknemers die weliswaar arbeidsongeschikt zijn, maar niet volledig en duurzaam, bestaat uitsluitend de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (de WGA), of de WW als er sprake is van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de WGA op termijn volledig door private verzekeraars laten uitvoeren (Regeerakkoord 2007). Uiteindelijk is dit niet heel anders dan het volledig voor eigen rekening van werkgevers brengen (privatiseren) van de markt van gedeeltelijk arbeids¬ongeschikten. Het kabinet had er immers ook voor kunnen kiezen om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte nog verder te verlengen.

Als wij vervolgens kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van de WW, dan lijkt het niet lang meer te duren voordat er bij de WW ook sprake zal zijn van eigenrisicodragen in combinatie met een publiek vangnet. En zo heeft alles weer met alles te maken. Sociale zekerheid is de laatste jaren niet bepaald eenvoudiger geworden. Veel particulieren en ondernemers zijn door alle wijzigingen het overzicht goeddeels kwijtgeraakt. Sociale zekerheden blijken opeens private inkomensrisico’s te zijn. De veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op.

Nederland zit midden in een hervormingsproces dat zich over vele jaren uitstrekt en wat er per saldo toe zal leiden dat de overheid zich concentreert op die taken die zij als haar verantwoordelijkheid ziet: ouderen, volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, langdurig werklozen en mensen zonder inkomen.

Voor alle financiële en andere adviseurs ligt er dan ook een schone taak om klanten te attenderen op de nieuwe financiële risico’s die het gevolg zijn van een terugtredende overheid en een steeds verder in betekenis afnemend sociaal verzekeringsstelsel. Om die taak goed te kunnen uitvoeren, is actuele kennis van zaken essentieel. Met dit Dossier proberen wij u daarbij te helpen.